วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน ปัญญาจารย์ 4:12 “พลังของความสามัคคี”

แม้คนหนึ่งสู้คนเดียวได้ สองคนคงสู้เขาได้แน่
เชือกสามเกลียวจะขาดง่ายก็หามิได้

Q1 คำว่า “สู้คนเดียวได้” “สู้เขาได้แน่” และ “จะขาดง่ายก็หามิได้” แสดงให้เห็นถึง “พลังของความสามัคคี” อย่างไร?
Q2 คุณจะมีส่วนทำให้เกิด “ความสามัคคี” ขึ้นในคริสตจักรพระคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สุภาษิต 16-18       2 โครินธ์ 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *