เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 8 ม.ค. สดุดี 128:1-6

ความสุขและพระพรที่เกิดขึ้นในชีวิตและครอบครัวของคริสเตียนนั้นมีสาเหตุมาจาก “การยำเกรงพระเจ้า” คุณจะนำหลักความจริงนี้ไปใช้ในชีวิตและครอบครัวของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *