เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 12 ม.ค. สดุดี 132:1-18

พระเจ้าทรงบอกว่า พระองค์ทรงเลือกศิโยน เป็นสถานที่ประทับและพระองค์จะอยู่ตลอดไป (ข้อ 13-14) พระเยซูคริสต์ก็ทรงมีอีกชื่อหนึ่งว่า อิมมานูเอล ซึ่งแปลว่า พระเจ้าทรงอยู่กับเรา การที่คุณรู้ว่า พระเจ้าอยู่ด้วยกับคุณตลอดเวลา และตลอดไป ช่วยเหลือคุณอย่างไรในการดำเนินชีวิตคริสเตียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *