เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 14 ม.ค. สดุดี 134:1-3

ลองทบทวนว่า ชีวิตส่วนตัวระหว่างคุณกับพระเจ้าเป็นอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะชีวิตแห่งการนมัสการพระเจ้า อธิษฐานขอพระเจ้าฟื้นฟูชีวิตแห่งการนมัสการในวันอาทิตย์ที่จะมาถึงนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *