เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 15 ม.ค. สดุดี 135:1-21

พระเจ้าทรงเลือก “ยาโคบ” เลือก “อิสราเอล” (ข้อ 4) รวมถึง “ตัวคุณ” ให้เป็นกรรมสิทธ์ของพระองค์ (เป็นประชากรของพระเจ้า) ความจริงในเรื่องนี้หนุนใจคุณอย่างไรในการเป็น “คริสเตียน” ของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *