เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 16 ม.ค. สดุดี 136:1-26

ประโยคที่ว่า “…เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์” เป็นจริงมากน้อยแค่ไหนในชีวิตของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *