เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 19 ม.ค. สดุดี 139:1-24

อ่านข้อ 23-24 อีกครั้ง ช้า ๆ 2 รอบ ขอให้พระคัมภีร์ข้อนี้เป็นสิ่งที่จะเตือนใจของคุณในการดำเนินชีวิตในน้ำพระทัยของพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *