เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดี 20 ม.ค. สดุดี 140:1-13

ผู้เขียนสดุดีบทนี้ได้อธิษฐานขอการปกป้องคุ้มครองจากภัยต่างๆ และความชั่วร้ายต่างๆ  และพระเยซูคริสต์เองก็สอนให้เราอธิษฐานด้วยเช่นกันว่า “และขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง แต่ขอให้พ้นจากสิ่งซึ่งชั่วร้าย” (มัทธิว 6:13ก) คุณจะนำคำสอนนี้ไปใช้ในชีวิตแห่งการอธิษฐานของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *