เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดี 10 มี.ค. โคโลสี 2:8-15

เปาโลได้ใช้ภาพการรับบัพติสมา เปรียบเสมือนเราได้ตายต่อความผิดบาป และได้ฝังชีวิตเก่า (ที่ทำตามกิเลส และตัณหาของตัวเอง) และเป็นขึ้นมาใหม่ (พ้นจากน้ำ) และมีชีวิตใหม่ในพระเยซู ในชีวิตของคุณยังมีบาปใดที่เรายังทำอยู่หรือไม่ คุณรู้หรือไม่ว่า คุณสามารถหยุดทำบาปนั้นได้ คุณไม่จำเป็นต้องทนทุกข์เพราะความบาปนั้นอีกต่อไป คุณมีชัยชนะเหนือบาปนั้นแล้วโดยการตายของพระเยซูคริสต์ อธิษฐานขอให้คุณมีความเชื่อในความจริงเรื่องนี้ ลุกขึ้นจากความผิดบาป และมีชีวิตแห่งชัยชนะร่วมกับพระเยซู

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *