เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 11 มี.ค. โคโลสี 2:16-23

เปาโลได้บอกว่า เรื่องเทศกาล การถือวันต่าง ๆ รวมถึงวันสะบาโตในธรรมเนียม และประเพณีของคนยิว เป็นเพียง “เงา” ที่เล็งถึง ความรอดที่จะมาถึงมนุษย์ทุกคนโดย “พระเยซู” แต่มีบางคนยังพยายามที่จะบอกว่า “ความรอด” จะต้องมาพร้อมกับการปฏิบัติตาม “ธรรมบัญญัติ” ความรอดและชีวิตที่เปลี่ยนแปลงนั้นเริ่มต้นจากภายใน ไม่ใช่พฤติกรรมภายนอก  อธิษฐานขอพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณจากภายในสู่ภายนอก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *