เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 12 มี.ค. โคโลสี 3:1-11

ความผิดบาปใดบ้างที่ปรากฏในข้อ 5-9 ที่ยังปรากฏอย่างเด่นชัดในชีวิตของคุณ อธิษฐานสารภาพบาป และขอกำลังจากพระเจ้าที่คุณจะมีชัยชนะเหนือความผิดบาปเหล่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *