เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 14 มี.ค. โคโลสี 3:18-4:1

แม้ว่าพระคัมภีร์ตอนนี้จะ “สั่ง” (จากคำว่า จง….) ให้ภรรยาจะต้องเชื่อฟังสามี สามีจะต้องรักภรรยา และบุตรจะต้องเชื่อฟังบิดามารดา แต่สิ่งที่ผลักดันให้เกิดการกระทำทุกอย่างนั้นคือ “ทุกคนต้องทำด้วยความเต็มใจเหมือนกระทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ได้เหมือนกระทำแก่มนุษย์” ข้อ 23 คุณจะนำความจริงในเรื่องนี้ไปใช้ในครอบครัวของคุณ ในฐานะสามี/พ่อ ภรรยา/แม่ และ ลูก อย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *