เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 20 มี.ค. เอเสเคียล 3:1-11

ในนิมิตพระเจ้าให้เอเสเคียลรับประทานพระวจนะของพระเจ้าก่อนออกไปทำตามคำสั่งของพระเจ้า ในการตักเตือนคนอิสราเอล และเอเสเคียลพบว่า “พระวจนะของพระเจ้าหวานเหมือนน้ำผึ้ง” (ข้อ 3) ความจริงในพระวจนะของพระเจ้า เป็นสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง คนที่ฟังและทำตามก็จะได้พบกับความสุข แต่ผู้ฟังแล้วละเลยก็จะต้องได้รับผลร้ายที่ตามมาเช่นกัน คุณเป็นผู้ที่ฟังและทำตาม หรือผู้ที่ฟังแล้วละเลย?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *