เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 25 มี.ค. เอเสเคียล 6:1-14

ชนชาติอิสราเอลถูกเลือกให้เป็น “ชนชาติของพระเจ้า” ที่ได้รู้จักและได้ยินพระบัญญัติของพระองค์ แต่พวกเขากลับมี “ใจแพศยา” หันไปกราบไหว้รูปเคารพ จึงทำให้พวกเขาได้รับการลงโทษอย่างรุนแรง ในชีวิตของคุณมีรูปเคารพหรือไม่ ความหมายของรูปเคารพคือ การที่คุณให้สิ่งนั้นมีความสำคัญมากกว่าพระเจ้า คุณนมัสการ และให้สิ่งนั้นเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณ สิ่งนั้นอาจจะเป็นหน้าที่การงาน การเรียน ครอบครัว อาหาร เงิน การใช้ชีวิต แฟน ลูก ละคร ฯลฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *