เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 28 มี.ค. เอเสเคียล 9:1-11

พระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึง คนที่มี “เครื่องหมายที่หน้าผาก” ซึ่งเล็งถึง คนที่เชื่อฟังพระเจ้า และไม่ได้หันไปกราบไหว้รูปเคารพ คนเหล่านี้จะไม่ถูกฆ่า เช่นเดียวกันสำหรับเราที่เป็นคริสเตียน “กางเขน” ของพระเยซูคริสต์ เป็นเครื่องหมายแห่ง “ความรอด”  อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรอดทีคุณมี ในขณะเดียวกันให้ใช้เวลาอธิษฐานเผื่อคนที่คุณรัก ให้พวกเขาได้พบความรอด และความรักอันยิ่งใหญ่นี้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *