เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 29 มี.ค. เอเสเคียล 10:1-22

ในบทนี้ “พระสิริของพระเจ้าได้ไปจากธรณีประตูพระนิเวศ…ด้านตะวันออกของพระนิเวศแห่งพระเจ้า” ความหายนะได้เกิดขึ้นกับกรุงเยรูซาเล็มแล้ว เพราะความผิดบาปของอิสราเอล และไม่มีอะไรจะหยุดการลงโทษได้ ความสุข ความชื่นชมยินดีได้พรากไปจากชนชาติอิสราเอลพร้อมกับพระสิริของพระเจ้า ในวันนี้สันติสุขที่พระเจ้าทรงประทานให้ในชีวิตของคุณเป็นอย่างไรมากขึ้นหรือน้อยลง? เป็นเพราะเหตุใด?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *