วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ ยอห์น 1:4-5 “ชีวิต&ความสว่าง”

พระองค์ (พระเยซูคริสต์) ทรงเป็นแหล่งชีวิต และชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์
ความสว่างส่องเข้ามาในความมืด และความมืดหาได้ชนะความสว่างไม่

Q1 คำว่า “แหล่งแห่งชีวิต” “เป็นความสว่าง” “ส่องเข้ามาในความมืด” และ “ความมืดหาได้ชนะความสว่าง” ช่วยให้เราเห็นถึง “ชีวิตของคนที่เชื่อและไว้วางใจในพระเยซูคริสต์” อย่างไร? (ดู โรม 13:12-14 ประกอบ)
Q2 “ชีวิตของคุณ” ได้สะท้อนให้คนรอบๆ ได้เห็นถึง “ชีวิตและความสว่างของพระเยซูคริสต์” ในแง่มุมใดบ้าง?
หมายเหตุ: โรม 13:12-14 12 กลางคืนล่วงไปมากแล้ว และรุ่งเช้าก็ใกล้เข้ามา เราจงเลิกการกระทำของความมืด และจงสวมเครื่องอาวุธของความสว่าง 13 เราจงประพฤติตัวให้เหมาะสมกับเวลากลางวัน มิใช่เลี้ยงเสพสุราเมามาย มิใช่หยาบโลนลามก มิใช่วิวาทริษยากัน 14 แต่ท่านจงประดับกายด้วยพระเยซูคริสตเจ้า และอย่าจัดเตรียมอะไรไว้บำรุงบำเรอตัณหาของเนื้อหนัง

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        อพยพ 36-38         มัทธิว 23:1-22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *