เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 6 เม.ย. เอเสเคียล 15:1-8

พระเจ้าทรงเปรียบอิสราเอลเป็นเหมือนเถาองุ่นที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้และพระองค์กับจะทรงโยนทิ้งในกองไฟ (ข้อ 5) ในยอห์นเปรียบเทียบว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นเถาองุ่นและทุกคนที่เชื่อในพระองค์เป็นแขนง แขนงที่ไม่เกิดผลจะถูกตัดทิ้งเสีย ลองพิจารณาดูชีวิตของคุณว่า เป็นแขนงแบบไหน? ถ้าวันนี้พระบิดาผู้ทรงดูแลสวนองุ่นมาดู พระองค์จะทำอย่างไรกับแขนงแบบคุณ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *