เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 8 เม.ย. เอเสเคียล 16:35-58

“หญิงแพศยา” ในพระคัมภีร์ตอนนี้หมายถึง “กรุงเยรูซาเล็ม” ส่วน “พี่สาว” และ “น้องสาว” หมายถึง “กรุงสะมาเรีย” (เมืองหลวงของอาณาจักรตอนเหนือที่แตกแล้ว ที่เต็มไปด้วยความบาปในเรื่องรูปเคารพ) และ “เมืองโสโดม” (เมืองที่เต็มไปด้วยความบาปในเรื่องความโลภ และการกระทำผิดทางเพศ) พระเจ้าทำโทษทั้งสองเมืองตามบาปของพวกเขา แต่บาปของเยรูซาเล็มเป็นทวีคูณมากกว่าบาปของทั้งสองเมืองนี้ (44-48) แต่ดูเหมือนว่า ไม่มีใครละอายในความผิดบาปที่ตนได้กระทำอยู่เลย ในพระธรรมโรม 6:23 “เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือ ความตาย” เช่นเดียวกับ “กรุงเทพ” ที่หลายคนมองเป็นแหล่งอบายมุขที่ชาวต่างประเทศชอบมาใช้บริการทางเพศเพราะราคาถูก หรือมาบนบานศาลกล่าวต่อรูปเคารพที่มีชื่อเสียง ขอพวกเราถ่อมใจอธิษฐาน สารภาพบาปเพื่อกรุงเทพ ขอพระเจ้ารักษาแผ่นดินนี้ให้หายจากบาป ขอความรอดจะมีมาเหนือประเทศไทยของเราด้วย เอเมน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *