เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดี 14 เม.ย. เอเสเคียล 20:32-49

พระเจ้ารู้ความคิดในใจของอิสราเอลว่า พวกเขาอยากจะปรนนิบัติพระเจ้าเหมือนคนต่างชาติทำคือ การทำรูปเคารพจากไม้และศิลา นำของมาถวายต่อหน้ารูปเคารพนั้น (32) แต่พระเจ้าตรัสอย่างชัดเจนว่า “เรามีชีวิตอยู่แน่ฉันใด เราจะเป็นกษัตริย์เหนือเจ้า…” (33) สำรวจชีวิตแห่งการนมัสการของคุณ และอธิษฐานขอพระเจ้าให้ช่วยเหลือคุณ ที่จะนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณ และความจริงอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้สอนไว้ในยอห์น 4:23-24  ขอให้การนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ที่จะมาถึงนี้ เป็นการนมัสการที่มีความหมายสำหรับคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *