เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 18 เม.ย. เอเสเคียล 22:17-31

คนที่หันหลังให้พระเจ้าไม่ได้มีเพียงผู้นำ ผู้ปกครองเท่านั้น แต่ยังรวมถึง “ปุโรหิต” ผู้ซึ่งทำหน้าที่สอนธรรมบัญญัติ และห้ามประชาชนไม่ให้กระทำชั่วในสายพระเนตรของพระเจ้า แต่พวกเขากลับหันหลังให้พระเจ้าและกระทำผิดเสียเอง (26-28) อธิษฐานเผื่อตัวคุณเองที่จะยืนหยัดต่อสู่ความผิดบาปเพื่อพระเจ้า และอธิษฐานเผื่อผู้นำในคริสตจักร – ศิษยาภิบาล ผู้รับใช้เต็มเวลา มัคนายก หัวหน้าแผนกต่างๆ ครูสอนรวีฯ ที่จะเป็นแบบอย่างที่ดี และนำคริสตจักรไปในทางที่ถูกต้องตามพระวจนะของพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *