เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 29 เม.ย. เอเสเคียล 31:1-18

พระเจ้าเปรียบเทียบประเทศอียิปต์และกษัตริย์ฟาโรห์เหมือนต้นสนสีดาห์ที่ “งดงามและสูงใหญ่” กว่าต้นไม้ใดในโลกนี้ แต่ความงดงามและความสูงใหญ่ กลับนำมาซึ่ง “ความเย่อหยิ่ง” (10) และกระทำใน “สิ่งที่ชั่วร้าย” (11) ลองทบทวนดูว่า คุณได้ใช้ความสามารถ สติปัญญา หรือทรัพย์สมบัติที่คุณมีในทางที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไร? คุณใช้เพื่อเกียรติยศของตัวคุณเอง หรือใช้เพื่อผู้อื่น และเพื่อถวายเกียรติแด่พระนามของพระเจ้า?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *