เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 6 พ.ค. เอเสเคียล 36:16-38

อ่านพระคัมภีร์ข้อ 26-27 อีกครั้ง อะไรคือ “ใจหิน” ของคุณที่คุณอยากให้พระเจ้าเอาออกไป? และอะไรคือ “ใจใหม่” ที่คุณอยากให้พระเจ้าใส่เข้ามาในชีวิตของคุณ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *