เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 10 พ.ค. เอเสเคียล 39:1-29

“เราจะกระทำให้นามบริสุทธิ์ของเราเป็นที่รู้จักในท่ามกลางอิสราเอลประชากรของเรา เราจะไม่ยอมให้นามบริสุทธิ์ของเราสาธารณ์อีกต่อไป และประชาชาติทั้งหลายจะทราบว่า เราคือพระเจ้า องค์บริสุทธิ์ในอิสราเอล” (7) คุณจะดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างไรที่จะสะท้อน “ความบริสุทธิ์ของพระเจ้า” ท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยความผิดบาปในทุกวันนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *