เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 11 พ.ค. เอเสเคียล 40:1-37

“บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงมองดูด้วยตาเองเถิด และจงฟังด้วยหูของเจ้า และจงเอาใจใส่กับสิ่งที่เราจะสำแดงให้แก่เจ้า เพราะว่าที่นำเจ้ามาที่นี่ก็เพื่อจะสำแดงให้แก่เจ้า สิ่งทั้งสิ้นที่เจ้าเห็นนั้น จงประกาศแก่พงศ์พันธุ์อิสราเอล” (4) พระเจ้าทรงสั่งให้เอเสเคียล “ตั้งใจ” และ “จดจ่อ” กับสิ่งที่พระองค์จะบอกใน “ทุกๆรายละเอียด” เพราะพระเจ้าบรรยายลักษณะของพระวิหารในทุกรายละเอียด คุณจะนำคำสอนนี้ไปใช้ในการอ่านพระคัมภีร์ส่วนตัว การเฝ้าเดี่ยว การฟังคำเทศนา การศึกษาพระคัมภีร์ในกลุ่มเซลอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *