เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดี 12 พ.ค. เอเสเคียล 40:38-49

พระคัมภีร์ตอนนี้ได้บรรยายถึงห้องสำคัญห้องหนึ่งคือ “ห้องเครื่องเผาบูชา” ซึ่งเป็นห้องสำหรับการเผาบูชาเพื่อไถ่บาป และอีกห้องหนึ่งคือ “ห้องของปุโรหิต” ซึ่งจะทำหน้าที่ถวายเครื่องบูชาไถ่บาปให้กับชนชาติอิสราเอล เพื่อจะได้กลับคืนดีกับพระเจ้า แต่ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้ เรามี “พระเยซูคริสต์” ผู้เป็นทั้ง “ปุโรหิต” และ “เครื่องบูชาไถ่บาป” โดยโลหิตของพระองค์ทำให้เรากลับคืนดีกับพระเจ้า (อ่านฮีบรู 9:23-28 ประกอบ) อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรอดที่คุณได้รับผ่านทางพระเยซูคริสต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *