เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 14 พ.ค. เอเสเคียล 42:1-20

จากพระคัมภีร์ข้อ 14 เราพบว่า ปุโรหิตมีการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายสำหรับการเข้าไปถวายเครื่องบูชา และถอดออกเปลี่ยนเป็นอีกชุดหนึ่งสำหรับการออกไปข้างนอก สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญในเรื่อง “ความบริสุทธิ์ของพระเจ้า” และที่นั่นปุโรหิตจะถวายของถวายอันบริสุทธิ์ “ที่สุด” ที่นั่น (13) เช่นเดียวกับในพระธรรมโรม 12:1-2 ที่ว่า “พี่น้องทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า  ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม” อธิษฐานขอให้ชีวิตของคุณเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์ที่สุดสำหรับพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *