เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 15 พ.ค. เอเสเคียล 43:1-27

พระเจ้าบอกให้เอเสเคียลเล่าสิ่งที่เขาเห็นเกี่ยวกับพระวิหารให้ชนชาติอิสราเอลฟังเพื่อเขาจะเกิด “ความละอาย” ในความผิดบาปที่ได้กระทำ หลังจากนั้นจึงค่อยบอกถึงกฎเกณฑ์ทั้งสิ้นที่ต้องทำเกี่ยวกับพระวิหาร ความละอายในที่นี้เหมือนกับความเสียใจที่ได้กล่าวไว้ในพระธรรม 2 โครินธ์ 7:10 ที่ว่า “เพราะว่าความเสียใจอย่างที่ชอบพระทัยพระเจ้า ย่อมกระทำให้กลับใจใหม่ ซึ่งนำไปถึงความรอดและไม่เป็นที่น่าเสียใจ แต่ความเสียใจอย่างโลกนั้นย่อมนำไปถึงความตาย” ลองสำรวจชีวิตของคุณว่า มีสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่น่าละอาย ใช้เวลานี้ในการที่จะสำแดงความเสียใจของคุณออกมาเป็นการกระทำ ด้วยการอธิษฐานสภาพบาปและกลับใจเสียใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *