เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 16 พ.ค. เอเสเคียล 44:1-31

ปุโรหิตไม่มีสิทธิที่จะถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินเหมือนกับผู้คนอื่นๆ ในอิสราเอลทั้ง 12 เผ่า แต่พระเจ้าทรงบอกว่า “พระองค์เป็นกรรมสิทธิ์ของเขา” นั้นหมายความว่า พระเจ้าทรงเลี้ยงดูปุโรหิตและครอบครัวผ่านของถวายที่ประชาชนนำมาถวายเครื่องบูชา คุณรู้ไหมว่า คุณมีส่วนในการดูแลผู้รับใช้ และงานรับใช้ของพระเจ้าในคริสตจักรของพระเจ้าด้วยการสัตย์ซื่อในการถวายสิบลด (10% ของรายได้) คืนสู่คริสตจักรที่คุณเป็นสมาชิกอยู่ ขอพระเจ้าทรงโปรดให้คุณมีจิตใจแห่งการถวายอย่างสัตย์ซื่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *