เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 18 พ.ค. เอเสเคียล 46:1-24

พระคัมภีร์ตอนนี้ได้บรรยายถึงบรรยากาศและวิถีชีวิตของชนชาติอิสราเอลในวันสะบาโตว่า พวกเขาทำอะไรกันบ้างในวันนั้น หลังจากที่ทำงานมาแล้วหกวัน วันสะบาโตเป็นวันที่พระเจ้าได้ตั้งไว้เพื่อชนชาติอิสราเอลจะใช้เวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าและนมัสการพระองค์ อธิษฐานเผื่อการนมัสการในวันอาทิตย์ ทั้งผู้นำประชุม ทีมนักดนตรี อาจารย์ผู้เทศนา ทุกคนที่มีส่วนร่วมในรายการนมัสการ และผู้ที่จะมาร่วมนมัสการที่จะได้รับพระพรจากพระเจ้าร่วมกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *