เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดี 19 พ.ค. เอเสเคียล 47:1-23

มีน้ำไหลออกมาจากใต้ธรณีประตู จนกลายเป็นแม่น้ำที่ลึก ลุยข้ามไม่ได้ และน้ำนี้ไหลไปถึงน้ำทะเลก็ทำให้น้ำทะเลกลายเป็นน้ำจืด น้ำนี้กลายเป็นแม่น้ำแห่งชีวิตที่หล่อเลี้ยงต้นไม้ และสิ่งมีชีวิตต่างๆ  เช่นเดียวกับพระเยซูคริสต์ที่บอกไว้ในยอห์น 4:13-14 ว่า “ทุกคนที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีก แต่ผู้ที่ดื่มน้ำซึ่งเราจะให้แก่เขานั้นจะไม่กระหายอีกเลย น้ำซึ่งเราจะให้เขานั้นจะบังเกิดเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพลุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์” คุณรู้หรือไม่ว่า คุณมีน้ำแห่งชีวิตในตัวของคุณ อธิษฐานขอพระเจ้าทรงให้น้ำแห่งชีวิตในตัวคุณพลุ่งขึ้นและเป็นพรสำหรับทุกๆ คนที่อยู่รอบๆ ตัวคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *