เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 20 พ.ค. เอเสเคียล 48:1-14

พระเจ้าทรงรักและห่วงใยอิสราเอลซึ่งเป็นประชากรของพระองค์ พระองค์จัดสรรเขตแดนให้ชนชาติอิสราเอลอยู่กันอย่างเป็นสัดส่วน เพื่อป้องกันการแก่งแย่งดินแดนกัน พระองค์ต้องการให้ประชากรของพระองค์อยู่กันอย่างสันติ ลองพิจารณาคริสตจักรของเราว่า คุณจะมีส่วนทำให้พี่น้องในคริสตจักรอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความห่วงใย แม้จะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน แต่ยังยอมรับซึ่งกันและกัน และเดินไปด้วยกันได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *