เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 21 พ.ค. เอเสเคียล 48:15-35

นครนี้มีชื่อว่า “พระเจ้าสถิตที่นั่น” (35) เพราะพระองค์ทรงเป็น “เจ้าของนคร” เช่นเดียวกันในชีวิตของคุณ คุณพร้อมที่จะให้พระเจ้าเป็น “เจ้าของชีวิตของคุณ” เพื่อคุณจะสามารถบอกกับคนอื่นๆ ว่า “พระเจ้าสถิตที่นี่” หรือไม่?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *