เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 22 พ.ค. กิจการ 1:1-11

“แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน   และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก” (8) คิดถึงคนที่คุณอยากประกาศเรื่องพระเยซูคริสต์กับเขา อธิษฐานเผื่อคนคนนั้น และชวนเขามาร่วมในสัปดาห์ที่ 5 กับ 4 คนกันเองในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคมที่จะถึงนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *