เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 24 พ.ค. กิจการ 2:1-13

การประกอบด้วยพระวิญญาณ ไม่ได้หมายถึง “การควบคุมตนเองไม่ได้” หรือ “การตกอยู่ในภาวะเข้าภวังค์” แต่เป็นการยอมอนุญาตให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตของเรา โดยเชื่อฟังและทำตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์บอก (4) คุณรู้ไหมว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จเข้ามาในชีวิตของคุณตั้งแต่ที่คุณต้อนรับพระเยซูคริสต์ให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของคุณ ลองนั่งลงเงียบๆ ใช้เวลาฟังเสียงที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะพูดกับคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *