เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 25 พ.ค. กิจการ 2:14-47

เปโตรยืนขึ้นและประกาศข่าวดีเรื่อง “พระเยซูคริสต์” และมีคนถึงสามพันคนรับเชื่อ (42) มีคนเป็นอันมากสรรเสริญพระเจ้า และพระเจ้าได้ทรงเรียกประชากรของพระองค์เข้ามารับความรอดทุกวัน (47) เราอาจจะพูดไม่เก่ง แต่เราสามารถประกาศข่าวประเสริฐได้ ด้วยการชวนคนที่เรารักมาฟังข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคมนี้ ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อ อ.อรรถสิทธ์ ผู้เทศนา และเผื่อจิตวิญญาณที่จะได้รับความรอดในวันนั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *