เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 27 พ.ค. กิจการ 4:1-12

“ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า” (12) เปโตรยืนยันความจริงว่า “ความรอด” มีภายใต้ชื่อ “พระเยซูคริสต์” เท่านั้น เหมือนที่พระเยซูคริสต์บอกไว้ในยอห์น 14:6 ที่ว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา” คุณมีภาระใจในการแบ่งปันข่าวนี้ให้กับคนในสังคมที่คุณใช้ชีวิตอยู่มากน้อยเพียงไร ขอพระเจ้าทรงโปรดเติมภาระใจให้กับคุณ – อย่าลืมที่จะชวนคนที่คุณรักมางานสัปดาห์ที่ 5 กับ 4 คนกันเองวันอาทิตย์นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *