เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 29 พ.ค. กิจการ 5:1-16

เราอาจจะคิดว่า การลงโทษอานาเนียและสัปฟีรา นั้นรุนแรงเกิดเหตุ แต่ถ้าเราพิจารณาให้ดีสิ่งที่อานาเนียและสัปฟีราทำ เป็นสิ่งที่ขัดกับความเชื่อและการกระทำของคนที่เชื่อในพระเจ้าในกิจการ 4:32 อย่างชัดเจน สิ่งที่เขาทำนั้นส่งผลต่อชีวิตของพี่น้อง และที่สำคัญทั้งคู่ “โกหกพระเจ้า” (3) ความสัตย์ซื่อในชีวิตต่อพระเจ้า เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า มีเพียงตัวของเรากับพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ ผลลัพธ์ทีเกิดขึ้นกับอานาเนียและสัปฟีรา ช่วยเตือนสติคุณในการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *