เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 30 พ.ค. กิจการ 5:17-32

“ข้าพเจ้าจำต้องเชื่อฟังพระเจ้ายิ่งกว่าเชื่อฟังมนุษย์…เพื่อให้ชนอิสราเอลกลับใจใหม่…เราทั้งหลายจึงเป็นพยานถึงเรื่องเหล่านี้…” (29-32) พวกอัครทูตรู้ว่า เป้าหมายในชีวิตของเขาคืออะไร และใครคือคนที่พวกเขาต้องเชื่อฟัง และสิ่งที่พวกเขาทำจะต้องสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้า ลองทบทวนชีวิตของคุณว่า อะไรคือเป้าหมายในการดำเนินชีวิตอยู่ของคุณ? ใครคือบุคคลที่คุณต้องเชื่อฟังสูงสุด? และการกระทำต่างๆ ในชีวิตของคุณนั้นสอดคล้องกับสิ่งที่พระเจ้าสอนหรือไม่ อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *