เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 31 พ.ค. กิจการ 5:33-42

“…เพราะว่าถ้าความคิดหรือกิจการนี้มาจากมนุษย์ ก็จะล้มลายไปเอง แต่ถ้ามาจากพระเจ้า ท่านทั้งหลายทำลายเสียก็ไม่ได้ เกลือกว่าท่านกลับจะเป็นผู้สู้รบกับพระเจ้า…” (38-39) นี่เป็นคำพูดของกามาลิเอล ซึ่งเป็นพวกฟาริสีและเป็นบาเรียน เมื่อ 2000 กว่าปีที่แล้ว และพระเจ้าได้ยืนยันความจริงแล้วว่า ข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ เป็นความจริง เพราะวันนี้ข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ยังคงอยู่ ความจริงนี้หนุนใจคุณอย่างไรในการดำเนินชีวิตวันนี้ อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับความจริง และความเชื่อที่คุณมีในพระเยซูคริสต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *