เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดี 16 มิ.ย. กิจการ 13:26-52

เปาโลได้ประกาศเรื่องพระเยซูอย่างตรงไปตรงมาว่า พระเยซูทรงเป็นผู้ที่มาตามคำพยากรณ์ของพระเจ้า ทรงตายบนไม้กางเขนโดยปราศจากความผิด ถูกฝังอยู่ในอุโมงค์ และเป็นขึ้นมาจากความตาย และผู้ที่เชื่อในพระองค์จะได้รับการยกความบาปผิด และได้รับความรอด และคนเป็นจำนวนมากกลับใจรับเชื่อ (48) การประกาศข่าวประเสริฐเป็นเรื่องของฤทธิ์เดช ไม่ใช่ความสามารถหรือการกระทำของผู้พูด เหมือนใน 1 โครินธ์1:17-18 ที่ว่า “เพราะว่าพระคริสต์มิได้ทรงใช้ข้าพเจ้าไปเพื่อให้เขารับบัพติศมา แต่เพื่อให้ประกาศข่าวประเสริฐ และมิใช่ด้วยชั้นเชิงอันฉลาดในการพูด เกรงว่าเรื่องกางเขนของพระคริสต์จะหมดฤทธิ์เดช คนทั้งหลายที่กำลังจะพินาศก็เห็นว่าเรื่องกางเขนเป็นเรื่องโง่ แต่พวกเราที่กำลังจะรอดเห็นว่าเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้า” ความจริงนี้หนุนใจคุณอย่างไรในการออกไปประกาศข่าวประเสริฐกับคนที่คุณรัก แต่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *