เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 19 มิ.ย. กิจการ 15:1-21

คริสเตียนยิวพยายามที่จะให้คริสเตียนต่างชาติเข้าสุหนัตและถือธรรมบัญญัติของโมเสสเหมือนพวกเขา (ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคนยิว) เพราะคิดเอาเองว่า สิ่งนี้จะช่วยให้คริสเตียนต่างชาติเป็นชนชาติของพระเจ้าที่สมบูรณ์เหมือนพวกเขา ได้รับความรอดที่สมบูรณ์ ซึ่งในความเป็นจริงความรอดนั้นสมบูรณ์โดยการตายของพระเยซูคริสต์แล้ว (11) ลองทบทวนดูว่า ความมั่นใจในความรอดของคุณอยู่บนอะไร ระหว่าง “โดยพระคุณของพระเยซูคริสต์” หรือ “การพยายามทำความดี”?  “คุณมั่นใจในความรอดแล้วจึงกระทำสิ่งที่ดี” หรือ “คุณพยายามทำความดีเพื่อจะรู้สึกมั่นใจในความรอด”?  (อ่านเอเฟซัส 2:1-10 ประกอบ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *