เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 21 มิ.ย. กิจการ 16:1-15

เมื่อพระวิญญาณบริสุทธ์สั่งห้ามเปาโลไม่ให้ไปแคว้นเอเชียตามที่เขาได้วางแผนเอาไว้ แต่ให้ไปแคว้นมาซิโดเนียนแทน ซึ่งเปาโลได้ตอบสนองทันทีโดยไม่ได้ขัดขืน คุณเคยถูกห้ามจากพระเจ้าไม่ให้ทำตามที่ใจคุณต้องการ หรือแผนการที่วางไว้ ผ่านทางการเฝ้าเดี่ยว การอ่านพระคัมภีร์ การฟังคำเทศนา การอธิษฐาน คุณตอบสนองเหมือนกับเปาโลด้วยการเชื่อฟัง หรือ ดื้อดึงและทำตามที่ตนเองเห็นชอบ และผลลัพธ์เป็นอย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *