เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดี 23 มิ.ย. กิจการ 17:1-15

พระคัมภีร์ได้บันทึกถึงท่าทีของยิวที่เมืองเบโรอาไว้ดังนี้ว่า  “ยิวชาวเมืองนั้นมีจิตใจสูงกว่าชาวเมืองเธสะโลนิกา ด้วยเขามีใจเลื่อมใสรับพระวจนะของพระเจ้า และค้นดูพระคัมภีร์ทุกวัน หวังจะรู้ว่าข้อความเหล่านั้นจะจริงดังกล่าวหรือไม่” (11) คุณจะนำเอาท่าทีของยิวที่เมืองเบโรอามาใช้อย่างไรในการเฝ้าเดี่ยว การอ่านพระคัมภีร์ การฟังคำเทศนา ของคุณ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *