เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ที่ 1 ก.ค. กิจการ 21:1-16

แม้เปาโลจะรู้ว่า เขาจะต้องเผชิญหน้ากับการถูกจับกุม การข่มเหงในกรุงเยรูซาเล็ม ผ่านทางคำพยากรณ์ของอากาบัส และถูกขอร้องจากพี่น้องไม่ให้เดินทางไปยังกรุงเยรูซาเล็ม แต่เปาโลกลับตอบกลับไปว่า “เหตุไฉนท่านทั้งหลายจึงร้องไห้และทำให้ข้าพเจ้าช้ำใจ ด้วยข้าพเจ้าเต็มใจพร้อมที่จะไปให้เขาผูกมัดไว้อย่างเดียวก็หามิได้ แต่เต็มใจพร้อมที่จะตายที่กรุงเยรูซาเล็มด้วย เพราะเห็นแก่พระนามของพระเยซูคริสตเจ้า” (ข้อ 13)  คุณเรียนรู้อะไรบ้างจากชีวิตของเปาโล ในการติดตามพระเยซูคริสต์ แม้จะต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรค ปัญหา หรือการข่มเหงจากผู้คนที่อยู่รอบๆ ข้างคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *