เฝ้าเดี่ยว วันอังคารที่ 5 ก.ค. กิจการ 22:30-23:11

พวกสะดูสี และพวกฟาริสี ซึ่งปกติเป็นศัตรูกันเนื่องจากมีความเชื่อที่ตรงข้ามกันอย่างชัดเจน เพราะพวกสะดูสี ซึ่ง “ไม่เชื่อ” ในเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตาย และพวกฟาริสี ที่ “เชื่อ” ในเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตาย แต่ในเวลานี้กับร่วมมือกันเพื่อจะกำจัดเปาโล และทำลายความเชื่อเรื่องพระเยซูคริสต์ ใน 2 ทิโมธี 4:3 บอกกับเราว่า “เพราะจะถึงเวลาที่คนจะทนต่อคำสอนที่มีหลักไม่ได้ แต่เขาจะรวบรวมครูไว้ให้สอนในสิ่งที่เขาชอบฟัง เพื่อบรรเทาความอยาก”  ในปัจจุบันความเชื่อของคริสเตียนอาจจะไม่ได้ถูกทำลายด้วยความรุนแรง แต่ถูกทำลายด้วยแนวความคิดที่ดูดีและน่าฟัง  ลองสำรวจชีวิตของคุณว่า คุณใช้หลักของพระคัมภีร์ในการดำเนินชีวิต หรือหลักความคิดที่มีสอนอยู่มากมายในสังคมนำชีวิตของคุณ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *