เฝ้าเดี่ยว วันพุธที่ 6 ก.ค. กิจการ 23:12-35

คนยิวที่บอกว่าตนเองเชื่อพระเจ้า ได้สาบานว่า จะฆ่าเปาโลให้ได้ ไม่งั้นจะไม่กินอาหารเลย แต่พระเจ้ากลับใช้นายพันซึ่งเป็นคนต่างชาติที่ไม่เชื่อพระเจ้า เพื่อปกป้องดูแลชีวิตของเปาโล สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการครอบครองของพระเจ้าที่อยู่เหนือการปกครองของทุกประเทศ สอดคล้องกับพระคัมภีร์โรม 3:1 ที่ว่า “ทุกคนจงยอมอยู่ใต้บังคับของผู้ที่มีอำนาจปกครอง เพราะว่าไม่มีอำนาจใดเลยที่มิได้มาจากพระเจ้า และผู้ที่ทรงอำนาจนั้น พระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้น” ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อคณะรัฐบาลของเราที่เลือกตั้งไป ขอพระเจ้าทรงให้รัฐบาลดูแลประเทศด้วยความสัตย์ซื่อ และมีสติปัญญาในการแก้ไข และบริหารบ้านเมืองให้มีความสงบสุข

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *