เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ที่ 15 ก.ค. กิจการ 28:17-29

เปาโลมีความตั้งใจแวะเยี่ยมคริสตจักรโรม เพื่อช่วยพี่น้องให้เข้มแข็งขึ้นในความเชื่อและพร้อมที่จะประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ (ข้อ 23) ทั้งๆ ที่ในเวลานั้นเปาโลอยู่ในสภาพนักโทษ  อธิษฐานขอพระเจ้าที่จะทรงใช้คุณในบทบาทที่คุณเป็นอยู่ หรือ จุดที่คุณยืนอยู่ เพื่อหนุนใจพี่น้องให้เข้มแข็งในความเชื่อและพร้อมที่จะประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ออกไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *