เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ที่ 16 ก.ค. กิจการ 28:30-31

เปาโลหยุดอยู่ที่โรมถึง 2 ปี เพื่อให้เป็นไปตามที่พระเจ้าได้ทรงตรัสไว้ใน กิจการ 9:15  ว่า “..คนนั้น (เปาโล) เป็นภาชนะที่เราได้เลือกสรรไว้ สำหรับจะนำนามของเราไปยังประชาชาติ กษัตริย์และพวกอิสราเอล” ลองทบทวนชีวิตของคุณว่า พระเจ้าทรงมีเป้าหมายในชีวิตของคุณในเรื่องใดบ้าง และตอนนี้คุณหยุดอยู่ในจุดที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้หรือเปล่า? หรือว่า ยังไม่ถึง? หรือว่า คุณเดินเลยไปแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *