เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ที่ 18 ก.ค. 1 พงศาวดาร 9:1-34

พระคัมภีร์ตอนนี้ได้ให้ “ความสำคัญ” เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่การงานของเผ่าเลวี ที่ต้องปฏิบัติในพระนิเวศของพระเจ้าโดยละเอียดตั้งแต่หน้าที่การเฝ้าประตู การดูแลห้องและคลังของพระนิเวศ  การดูแลเครื่องใช้ต่างๆ การดูแลอาหาร เครื่องเทศสำหรับเผาบูชา การดูแลขนมตั้งถวาย หมู่นักร้อง เป็นต้น  คุณคิดและให้ความสำคัญอย่างไรต่อบทบาทและหน้าที่การรับใช้พระเจ้าในคริสตจักร ไม่ว่าจะการเทศนาสั่งสอน, การนำประชุม, การเล่นดนตรี, การถวายดอกไม้, การเดินถุงถวาย, การสอนรวีฯ, การช่วยเหลืองานในสำนักงาน, การช่วยดูแลความสะอาดของสถานที่, การช่วยกันล้างจานหลังทานอาหารเที่ยงวันอาทิตย์  เป็นต้น คุณจะเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *